Produkty a služby

Koeficient rozpočítavania tepla

Nastavíme vám koeficienty rozpočítavania tepla.

Energetické audity

Systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb.

Vypracovanie auditu má veľa výhod: zistí nedostatky, ktoré sa môžu aj bez ďalších investícií pomocou prevádzkových opatrení  eliminovať, prípadne znížiť, predstaví investičné možnosti dobu návratnosti, umožní  efektívnejšie získať energie.

N

navrhneme opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy

N

vyčíslime investičné náklady

N

určíme návratnosť investícií

Projektové energetické hodnotenie

Vypracováva sa pri projektovaní budovy. Projektant výberom materiálov, tvaru domu, jeho orientácie k svetovým stranám a veľkosti predurčí jeho potrebu tepla a energie na prevádzku. Spomínané jednotné pravidlá posudzovania umožňujú stanoviť tzv. normalizovanú potrebu tepla, a tým aj určiť energetickú triedu od A až po G, do ktorej konkrétny dom bude zatriedený.

N

Preukazuje, že všetky návrhy v projektovej dokumentácii spĺňajú požiadavky a kritériá na efektívne využívanie energií v budove

N

Preukazuje, že všetky návrhy v projektovej dokumentácii spĺňajú požiadavky a kritériá na efektívne využívanie energií v budove

N

Je súčasťou projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu

Energetické certifikáty budov

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A-G (podobne ako na elektrospotrebičoch). Povinné vyhotovoiť pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej obnovy.

N

Zaraďuje budovy do tried od najúspornejšej A0 až po plytvajúce G

N

Navrhuje opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti

N

Nutnosť vyhotovenia pri novostavbe, významnej obnove, prenájme a predaji objektu

Fotovoltika

Bytové domy majú viacero možností využitia solárnej energie. Získanú elektrickú energiu môžu využívať jednotlivé domácnosti, čo však zahŕňa inštaláciu ďalšej technológie, prípadne môže byť energia využitá aj výhradne na pokrytie spotreby elektriny v spoločných priestoroch alebo sa vyrobená energia predá do siete, čo v konečnom dôsledku tiež výrazne zníži náklady na energie v bytovom dome.

N

Posúdenie spotrebného profilu zákazníka

N

Návrh variantných riešení FV systémov

N

Posúdenie technickej a ekonomickej stránky

N

Realizácie

Konzultácie a poradenstvo

Počas celého priebehu našej spolupráce vám ochotne zodpovieme na všetky otázky, aktívne reagujeme na podnety a požiadavky, ktoré zarpacujeme do procesu.

N

Technická podpora

N

Legislatívna podpora

Energia nevzniká ani nezaniká. Energia sa len transformuje z jednej formy na inú. Akú formu transformácie si vyberieme, je len na nás. Naštastie! Aký svet po sebe zanecháme, je tiež len na nás. Naneštastie?

-Peter Tauš

Od roku 2028 bude fotovoltika povinná na strechách všetkých existujúcich verejných a nebytových budovách, ktoré prechádzajú rozsiahlou alebo hĺbkovou rekonštrukciou a majú úžitkovú plochu nad 400m2. Od roku 2030 za bude povinná na všetkých nových bytových domoch.

– Smernica o energetickej hospodárnosti budov